Sunday, May 27, 2012

در مازندران EM کلاس آموزشی ـ ترویجی
اردیبهشت 1391
این جلسه با سخنرانی آقای مهندس یوسفس؛ نمایندگی امکان پذیر در شمال کشور و با حضور کارشناسان کشاورزی منطقه و ناظرین کشاورزی برگزار شد.