Wednesday, June 9, 2010

ریزاندامگان کارآ (میکروارگانیسم های موثر) EM Effective Microorganisms

تکنولوژی ای ام EM Technology در دهه 80 میلادی توسط پروفسور هیگا Prof. Higa کشف شد. و در سراسر جهان بیش از 130 کشور جهان در راستای بهسازی خاک، بازدهی بیشتر محصولات و پالایش آب پخش شد. ایشان EM را از طریق سازمان پژوهشی ای ام موسوم به EMRO بسط و ترویج می دهند شرکت امکان پذیر پارس نماینده رسمی سازمان ام رُ EMRO در ایران چند سالی است که این تکنولوژی را در ایران گسترش می دهد. کسب اطلاعات بیشتر در تارنمای

امکان پذیر است.
ریزاندامگان کارآ (میکروارگانیسم های موثر) EM Effective Microorganisms
فن آوری ای ام EM Technology
سودمند، موثر، کارآ Effective
میکروارگانیسم ها، ریزاندامگان، ریزجانداران Mico-organisms
پروفسور دکتر تروُ هیگا Prof. Dr. Teruo Higa
EMRO - EM Research Organization
ام رَ ـ سازمان پژوهشی ای ام & دفتر رسمی پروفسور هیگا
EM Effective Micro-organisms in Iran
شرکت امکان پذیر پارس Emkanpazir e Pars Co., Ltd